Trick Dog Class 5

Trick Dog Class 5

Duncan Cerberus Illusion Cimarron uruguayo dej pac

CLASS 5 – “SHAKE HANDS”
HODINA 5. – ” DEJ PAC”

Let´s start the Novice Trick Dog Training with Certified Trick Dog Instructor and Cimarron Uruguayo dogs from Cerberus Illusion kennel.
We will continue with the command “shake hands“.
Začněme trénink Začátečnického Trikového Psa s Certifikovanou Instruktorkou Trikového Psa a s Uruguayskými Cimarrony z chovatelské stanice Cerberus Illusion.
Pokračujeme povelem “dej pac”.

Video in Spanish with subtitles below.
Video v španělštině s titulky níže.

English

1/ Obtain a variety of small soft treats (small pieces of sausages).
2/ Capture your dog’s attention and command him to “sit
3/ Show your dog a treat hidden in your closed palm. Move your palm with the hidden treat above his nose. If he tries to get the treat by his mouth ignore it as it is not the desired behavior. When your dog cannot just take the treat by its mouth, he will intuitively try to pull down your hand by his paw.
4/ Praise your dog even if it moves a bit his paw or lifts it from the ground. You can reward verbally even if he shifts his weight to lift his paw. You can praise him verbally by words like “good”, “clever boy”, “yes” etc.

Beulah Cerberus Illusion Cimarron Uruguayo dej pac

5/ Have your other hand prepared for the case your dog lifts his paw. Grab his paw as soon as he lifts it a bit.
6/ Reward your dog by the treat. If you will ignore the undesired behavior (usage of mouth) and reward only the desired behavior (lifting his paw), your dog will repeat the desired behavior.
7/ Play with your dog so as it has a positive feeling connected with the training.
8/ Repeat a couple of times the command give paw (Steps 3, 4, 5, 6 and 7), (no more than 2-3 minutes).

Česky

1/ Vezměte si různé drobné pamlsky (malé měkké jako např. párek, sýr, atd.).
2/ Upoutejte pozornost svého psa a řeknete povel „sedni“.
3/ Ukažte svému psovi pamlsek ukrytý v uzavřené dlani. Přesuňte dlaň se skrytým pamlskem nad jeho nos. Pokud se snaží dostat pamlsek tlamou, ignorujte to, protože to není žádoucí chování. Když váš pes nemůže získat pamlsek ústy, bude se intuitivně snažit snížit Vaši ruku svou tlapkou.
4/ Chvalte svého psa, i když trochu pohne tlapou nebo ji zvedne ze země. Můžete ho odměnit verbálně, i když posune svou váhu tak, aby zvedl tlapu. Pochvalte ho slovně (šikulko, super, a pod.).

Duncan Cerberus Illusion Cimarron uruguayo dej pac

5/ Připravte si druhou ruku pro případ, že Váš pes zvedne tlapu. Uchopte tlapku, jakmile ji trochu nadzvedne.
6/ Odměňte svého psa pamlskem. Pokud budete ignorovat nežádoucí chování (použití tlamy) a odměníte pouze požadované chování (zvednutí tlapy), Váš pes bude opakovat požadované chování.
7/ Hrajte se s pejskem, aby mělo pozitivní pocit spojený s tréninkem.
8/ Několikrát (ne více než 2-3 minuty) opakujte kroky 3, 4, 5, 6 a 7.

Comments are closed.